https://news.v.daum.net/v/20180810175605238?f=m

아브라함은 닮는다...

멸종만이 답이야