Screenshot_20180212-231920.png : 첼시 믓지네

http://m.sports.naver.com/wfootball/news/read.nhn?oid=413&aid=0000062079

휠체어석 220석 ㄷㄷ